Кац Ю. В., Фадєєва Ю. О. Іронія та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (перекладацький аспект)

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-05

 • Поняття «іронія» існує в різних історико-філософських та лінгвістичних контекстах (починаючи від Сократа, Аристотеля і до Постмодернізму). Кожна епоха привносила свої нюанси в його зміст, але в жодній системі категорій воно не могло претендувати на провідну роль. Тому перспективи його розвитку та вивчення залишаються відкритими.У сучасній лінгвістиці іронія розглядається як стилетворча риса тексту, яка може бути реалізована на різних мовних рівнях, від одного слова, висловлювання до цілісного тексту в обов’язковому контекстуальному оточенні. Велике значення контексту для декодування іронії зумовлює її інтелектуалізм і, як наслідок, зростання її ваги у сучасному мистецтві, розширення засобів і механізмів її реалізації у художніх текстах. У цьому контексті значної ваги й актуальності набуває аналіз мовних засобів іронічності в англійському художньому дискурсі.
 • іронія, стилістичний прийом, виразні засоби, невідповідність, ситуаційна іронія, асоціативна іронія, заперечення, лексичний рівень, синтаксичний рівень, перетворення.
  1. Калита О. М. Іронія як субкатегорія комічного / О. М. Калита // Науковий часопис. Збірник. Серія 8 – Філологія. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С. 67‑71.
  2. Кам’янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 / А. Б. Кам’янець.– К., 2009. – 19 с.
  3. Дземідок Б. Про комізм / Богдан Дземідок. – К. : Наук. думка, 1997. – 284с.
  4. Воронцова Н. Г. Комунікативно-когнітивні особливості вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом (на матеріалі англійської мови) : aвтореф. дис. … канд. філол. наук / Н. Г. Воронцова; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 21 с.
  5. Лесик І. В. Ефект контрасту як вияв парадоксальності іронії / І. В. Лесик // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – 2011. – Т. 8, № 1. – С. 41‑ – Бібліогр.: С. 51‑52.
  6. Волощук І. І. Визначення іронії в художньому тексті та дискурсі / І.І. Волощук // Наукові записки. Філологічні науки: зб. наук. ст. – Ніжин: Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, 2006. –
   С. 42-44.
  7. Бехта І. А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі: типологія та динаміка мовленнєвих форм : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Іван Антонович Бехта. – Київ, 2010. – 37 с.
  8. Приходько Г. І. Особливості реалізації сарказму та іронії в художньому тексті / Г. І. Приходько // Мова і культура. – К., 2001. – Вип.3, Т. 4: Мова і художня творчість. – С. 207- – (Філологія).
  9. Салихова Н. К. Языковая природа и функциональная характеристика стилистического приема иронии: автореф. дис… канд. филол. наук. – М, 1976. – 24 с.
  10. Harris, Z. (1952). Discourse Analysis. Language, 28(17), 1‑30. https://doi.org/10.2307/409987
  11. Halliday M. K. Language, context and text: aspects of language in a social-semiotic perspective / M. A. K. Halliday, R.Hasan. – Oxford : Oxford University Press, 1991. – 264 p.
  12. Brown G. Discourse Analysis / G. Brown, G. Yule. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 288 p.
  13. Fairclough, N. (1992). Discourse and text: linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. Discourse and Society, 3, 192‑217. https://doi.org/10.1177/0957926592003002004
  14. Weisgerber J. Satire and irony as means of communication / J. Weisgerber // Comparative literature studies. – – Vol.10, № 2. – P. 157‑172.
  15. Ostman, J. & Virtanen, T. (1995). Discourse analysis. Handbook of Pragmatics (pp. 239‑253). Amsterdam, Philadelphia. https://doi.org/10.1075/hop.m.dis1
  16. Походня С. И. Языковые виды и средства реализации иронии / С. И. Походня. – Киев : Наукова думка, 1989. – 128 с.

   

 • Завантажити повну версію