Каленюк С. О. Функціонування спортивної лексики у мові українських засобів масової інформаці

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-04 

 • У пропонованій науковій розвідці автор ставить за мету виявити новітні компоненти у спортивній термінології 90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати функціонування спортивної лексики у спеціальній сфері комунікації соціуму; виявити основні шляхи поповнення спортивної термінології; здійснити порівняльно-генетичний аналіз спортивної термінології 90-х років ХХ ст. та нинішній етап у мові ЗМІ. На початку ХХІ ст. спортивні терміни функціонують у спеціальній і неспеціальній сферах лінгвосоціуму. На кодифікацію цих одиниць найбільшою мірою впливають ЗМІ. Саме в мас-медіа відбувається контекстуальна реалізація спортивної лексики у спеціальній сфері. Можна підсумувати, що порівняно з дев’яностими роками в сучасній спортивній термінології використовується більша кількість запозичень з інших мов, особливо з англійської.
 • спортивний термін, запозичення, мова ЗМІ, терміноодиниці, лексеми.
  1. Боровська О. В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Ольга Василівна Боровська ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2004. – 17 с.
  2. Фізичне виховання в школі : наук.-метод. журн. – К. : Педагогічна преса, 1996 –1997. – № 1, 2, 4.
  3. Фізичне виховання в школах України : наук.-метод. журн. – Харків : Основа, 2016. – № 1, 2, 9, 12.
  4. Фізичне виховання в рідній школі : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України, Держ. інформ.-виробн. підприємство вид-во «Пед. Преса» ; редкол. : О. Тимошенко (голова) [та ін.]. – К. : Педагогічна преса, 2015. – № 1, 2, 4, 5, 6.
  5. Бардіна Л., Назаренко Н. Питання вмотивованості запозичення спортивних термінів-неологізмів / Л. Бардіна, Н. Назаренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». –  2008. – № 620. – С. 298–301.
  6. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – № 20. – 170 с.
  7. Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2014. – № 4–5. – 190 с.
  8. Кияк Т. Р. Інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі / Т. Р. Кияк // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць.–К. : КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С. 53–56.
  9. Спортивний вісник Придніпров’я : наук.-практ. журн. / Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2. – 250 с.
  10. Спортивна наука України : електронне наук. фах. вид. [Електронний ресурс]/ Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – № 4. ‑ Режим доступу : sportscience.org.ua. – Дата доступу : 05.01.2018.
 • Завантажити повну версію