Гросевич Т. В. Особливості романного мислення

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-18 

 • Стаття присвячена дослідженню специфіки романного мислення як літературознавчої
  категорії. Спираючись на аналіз існуючої теоретико-літературної думки з окресленої
  проблеми, сформульовано визначення романного мислення, виокремлено його провідні ознаки,
  з’ясовано головні відмінності від інших типів художнього мислення, а також взаємозв’язок із
  жанром роману як найяскравішим репрезентантом романної свідомості. Зроблено висновок що
  романне мислення і жанр роману – поняття генетично і типологічно близькі, взаємозумовлені,
  проте не тотожні. Роман є сталою змістово-формальною категорією, романне мислення –
  динамічною, когнітивною, психічною. Тільки романній моделі художньої свідомості під силу
  розкрити образ у всій широті об’єктивного світу та у всій глибині проникнення в суб’єктивний
  світ, тобто зобразити людину як суб’єкт і об’єкт одночасно.
  Романне мислення також аналізується в аспекті творчої діяльності митця і трактується
  як система художніх прийомів романіста.
 • роман, романне мислення, тип художнього мислення, художня свідомість, жанр.
  DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(2)-18
  1. Бахтин М. М. Эпос и роман (о методологии исследования романа) / М. М. Бахтин // Вопросы литературы. – 1970. – № 1. – С. 95‑122.
  2. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману: Підручник / Т. В. Бовсунівська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,
   – 519 с.
  3. Васьків М. С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років : монографія / М. С. Васьків. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 325 с.
  4. Дзюба І. М. Українська повість сьогодні / Дзюба І. М. // З криниці літ : у 3 т. Т. 1 : Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 122‑155.
  5. Днепров В. Д. Черты романа ХХ века / В. Д. Днепров. – М.; Л. : Советский писатель, 1965. – 548 с.
  6. Манн Т. Искусство романа / Т. Манн // Собрание сочинений в 10 томах. Т. 10 : Статьи 1929‑1955. – М. : Гос. изд-во худ. лит., 1961. – С. 272‑287.
  7. Мелетинский Е.МВведение в историческую поэтику эпоса и романа / Е. М. Мелетинский. – М. : «Наука», 1986. – 319 с.
  8. Мущенко Е. Г. Путь к новому роману на рубеже ХІХ – ХХ веков / Е. Г. Мущенко. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 186 с.
  9. Ортега-і-Гасет Х. Думки про роман / Х. Ортега-і-Гасет //. Вибрані твори. – К. : Основи, 1994. –
   С. 273‑
  10. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы / Г. Н. Поспелов. – М. : Просвещение, 1972. – 271 с.
  11. Рымарь Н. Т. Введение в теорию романа / Н. Т. Рымарь. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 270 с.
  12. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : уч. пособие / Б. В. Томашевский. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 334 с.
  13. Хализев В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : Высшая школа, 2002. – 437 с.
 • Завантажити повну версію