Дорда В. О., Шуляк І. С. Переклад однослівних метафор у комп’ютерному дискурсі

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-03 

 • Дослідження присвячено аналізу неформальної англійської мови в призмі інформаційних технологій, оскільки сьогодні доступ до інформації набув зовсім іншої форми. Англійський сленг широко представлений в комп’ютерному дискурсі; поєднання щоденного спілкування з віртуальним спілкуванням, перетворення паперових даних у цифрові, зміна форм презентації, винахід нових засобів комунікації – нові елементи комп’ютерної глобалізації. Автори вивчають сленгізми як метафори, оскільки вони мають багато загальних рис. Переклад сленгу завжди був важким завданням незважаючи на величезну кількість існуючого програмного забезпечення та відповідних інструментів автоматизованого перекладу. Через популяризацію комп’ютерів, у сучасному житті важливу роль у людському спілкуванні відіграє комп’ютерний сленг та різні типи метафор.
 • метафора, метафора з одного слова, концептуальна метафора, Інтернет-сленг, діалект, комп’ютерний дискурс, комп’ютер.
  1. Лазебна Н.В. Структурно-семантичні і функціональні особливості комп’ютерної термінологічної лексики з образним компонентом у сучасній англійській мові: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Наталія Валеріївна Лазебна. ‒ Запоріжжя, 2013. ‒ 212 с.
  2. Лисиченко Л. А. Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти / Л. А. Лисиченко. – Харків: Видавнича група “Основа”. – 272 с.
  3. Ніколаєва А. О. Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп’ютерних мереж та захисту інформації : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Алла Олексіївна Ніколаєва. – Харків, 2002. – 16 с.
  4. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів, 1994. – 216 с.
  5. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А. М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 331с.
  6. Селиванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми: підручник [монографiя] / О. О. Селиванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
  7. Стрельбіцька Л. Інтернет як полігон розвитку природної мови / Л. Стрельбіцька // Вісник нац. ун-ту Львівська політехніка. – 2005. – No 538. – С. 33–38.
  8. Торопцев И. С. Словопроизводственная модель / И. С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1980. – 148 с.
  9. Ayto J. Twentieth Century Words / J. Ayto. – Oxford : Oxford University Pres, 1999. – 896 p.
  10. Bauwens M. What Is Cyberspace? / M. Bauwens // Computers in Libraries. – Apr. 1994. – Р. 42–48.
  11. Biocca F. Communication in the Age of Virtual Reality / F. Biocca. – Lawrence Erlbaum Associates, 1995. – 356 p.
  12. Buckland M. What is the Document? / M. Buckland // Journal of the American Society of Information and Technology. – 1997. – No. 9. – P. 804-809.
  13. Crawford W. Jargon That Computes / W. Crawford // Today’s PC Terminology. – Online Mar. – Apr. 1997. – Р. 36-40.
  14. Davis S. Click on Democracy. The Internet Power to Change Political Apathy into Civic Action / S. Davis. – Boulder, Colorado : Westriver Press, 2002. – 395 p.
  15. Frauenfelder М. The Computer: An Illustrated History From its Origins to the Present Day / М. Frauenfelder. – Los Angeles : Carlton Books, 2013. ‒ 256 p.
 • Завантажити повну версію