Zhulavskaya O. O., Yehorova A. Means of Verbal Influence in English Mediа Теxts. Dualism of Influence

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-05

 • The article is devoted to the study of means of speech influence which are used in English-language media texts. We focus on means of verbal influence, which belong to different language levels: phonological, lexicosemantic and morphosyntactic. We have found that this phenomenon can have different types, but in general, all units, which we examined, can be divided into two large groups: verbal means, having a negative character and means which have a positive character. Based on this division, we made a conclusion about dualism of the phenomenon of verbal influence and its ability to have a strong ambivalent impact on society.
 • means of verbal influence, verbal influence, devices and means of influence, media text.
  1. Vynogradov,V. (1963). Stilistika. Teoriya poeticheskoi rechi. Poetika [Stylistics. Poetical Speech Theory. Poetics]. Moscow: AN SSSR.
  2. Fedorova, L. L. (1991). Tipologiya rechevogo vozdejstviya i yego mesto v strukture obshcheniya [Typology of Speech Influence and Its Place in the Communication Structure]. Voprosy Yazykoznaniya, 6, 46–50.
  3. Petrenko, V. F. (1990). Struktura soznanyya v rechevom vozdeystvyy [Structure of consciousness in speech influence]. In N. A. Bezmenova, V. P. Belyanyn, & N. Bohomolova Optymyzatsyya rechevoho vozdeystvyya. Moscow: Nauka.
  4. Leont’ev,A. (1969). Yazyk, rech‘, rechevaya deyatel’nost‘ [Language, speech, and speech activity]. Moscow: Prosveshchenye.
  5. Tarasov, E., Bezmenova, N. A., & Luzyna, L. H. (1990). Rechevoe vozdejstvie v sfere massovoj kommunikacii [Speech Impact in the Sphere of Mass Communication]. n M.: Nauka.
  6. Rizun, V., Nepyyvoda, N. F., & Kornyeyev, V. M. (2005). Linhvistyka vplyvu [Linguistics of Influence]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr “Kyivs’ky universytet”.
  7. Sternin, Y. (2001). Vvedenie v rechevoe vozdejstvie [Introduction to Speech Impact]. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta.
 • Download full version