Чуланова Г. В., Артюх В. В. Особливості та труднощі перекладу порівняльної реклами закладів швидкого харчування

 • У даній статті розглядається явище порівняльної реклами та лексико-семантичні особливості її функціонування у процесі комунікації та перекладу. Дослідження не обмежується дескрипцією рекламних текстів, оскільки їх детальне вивчення неминуче приводить до розгляду проблем їх створення та сприйняття, до врахування двох антропоцентрів – адресанта та адресата. Урахування людського фактора як частини комунікативних процесів є теоретико-методологічною основою цієї статті поряд із функціонально-комунікативною стилістикою тексту. Дослідження реклами закладів швидкого харчування зумовлене спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення проблеми полісеміотичного характеру комунікації, вираження вербального компоненту в комунікативному просторі, що спричиняють необхідність наукового осмислення особливостей реклами закладів, яку репрезентовано вербальними та невербальними одиницями.
  Дана стаття досліджує такі лексико-семантичні особливості, як розмовне написання, гру слів, телескопію, оказіоналізми, цільове неправильне написання антропонімів та особливості та труднощі їх перекладу за допомогою контекстуально-інтерпретаційного методу компонентного аналізу та прагматичного аналізу дискурсу. Рекламні тексти поєднують у собі комплекс лексичних, граматичних та синтаксико-стилістичних труднощів, що зумовлюється їх прагматичної специфікою.
  Результати дослідження доводять, що супровідні екстралінгвістичні чинники в значній мірі впливають на лінгвістичне наповнення рекламного тексту, тому здійснення доперекладацького аналізу рекламного тексту є необхідним етапом, що передує його перекладу, адже саме він дає змогу проаналізувати текст, зрозуміти закладену автором інтенцію та підготуватись до можливих труднощів, що виникатимуть на лексичному, граматичному та синтаксико-стилістичному рівнях. Саме тому вони є унікальним навчальним матеріалом для майбутніх перекладачів.
 • реклама, порівняльна реклама, прагматика, адресат, адресант
 • 1. Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=AeLuQQH1OHA.
  2. Beard F. Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences // Journal of Macromarketing. – 2010. – 30 (3). – 270 p. – 286.doi:10.1177/0276146710372222.
  3. Cook G. The Discourse of Advertising / G. Cook. – [2nd ed.]. – London and New York : Routledge, 2006. – 256 p.
  4. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide / H. Jenkins. –New York : New York University Press, 2006. – 308 p.
  5. Kenesei I. Perspectives on Semantics, Pragmatics and Discourse: a Festchrift for Ferenc Kiefer / I. Kenesei, R. Harnish. –– Amsterdam, Philadelphia : John Benjamin Pub. Co., 2001.– 348p.
  6. Krapp George P. The psychology of dialect writing. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://qoo.by/Jyt.
  7. Mills B. Comparative advertising: should it be allowed? // European Intellectual Property Review. – 1995. – Vol. 17, No. 9. – pp. 417–430.
  8. Socialgraphic Comparison: Dunkin’ Donuts vs. Starbucks [Electronic resource] / Truelens-blog. – Access mode : http://truelens-blog.growepic.com/socialgraphic-comparison-dunkin-donuts-vs-starbucks/.
  9. Ребрій О. В. Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів / О. В. Ребрій // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 41–45.
  10. Чуланова Г. В., Артюх В. В. Лексико-семантичні особливості порівняльної реклами закладів швидкого харчування / Чуланова Г. В., Артюх В. В. // Научные труды SWorld. Выпуск 45. Том 6. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 44–49.
 • Завантажити повну версію