Бережна М. В. Стів Джобс як метасимволічна сильна мовна особистість

 • У статті визначається тип мовної особистості Стіва Джобса. Матеріал для дослідження взято з біографічного роману «Стів Джобс», створеного В. Айзексоном (2011), і його українського перекладу (2012). Тип мовної особистості Стіва Джобса визначається на основі двох параметрів, а саме реалізації його психологічного типу у вербальній поведінці, а також рівня комунікативної компетенції. У статті визначено мовленнєві характеристики, які дозволяють віднести його до певного типу.
  За психологічним типом С. Джобс розглядається як метасимволічна мовна особистість. Серед мовленнєвих особливостей, які дозволяють віднести його до зазначеної категорії, нами виокремлено наступні: домінування інтуїції та логіки; невиражені сенсорне сприйняття, емоції та співчуття; концентрація на картині в цілому; усвідомлення важливості майбутнього; фігуральність та асоціативне мислення; багатий словниковий запас; прямота та критичність мовлення. Відповідно, за рівнем комунікативної компетенції Стів Джобс розглядається як сильна мовна особистість. У цьому аспекті ми виокремлюємо його здатність до створення текстів будь-якої тематичної та жанрової спрямованості, оперування великою кількістю прецедентних текстів та вміння творчо поєднувати різноманітні мовні елементи. Щодо його небажання дотримуватися деяких етичних норм спілкування, дослідження показує, що Стів Джобс, як сильна мовна особистість, змінює наявні стандарти та правила так, як вважає за потрібне.
  Дослідження демонструє, що його мовленнєвий портрет у перекладі відрізняється в деяких аспектах від оригіналу. В українському перекладі його мовлення подекуди спрощене або незрозуміле. Крім того, брак фонових знань перешкоджає читачам повною мірою сприйняти й оцінити всю потужність і силу його мовлення.
 • мовна особистість, метасимволічна мовна особистість, сильна мовна особистість, мовленнєва характеристика, Стів Джобс
 • 1. Большова А. Ю. Лингвопсихологическая типология языковых личностей / А. Ю. Большова // Грамота. Филологические науки. Вопросы теории и практики Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 5 (47), Ч. I. – C. 47–52.
  2. Космеда Т. А. Індекс комунікативної компетенції та психотип як параметри диференціації мовної особистості / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко // Лінгвістичні дослідження. – 2011. – Вип. 31. – С. 196–205.
  3. Романченко А. П. Мовна, комунікативна, дискурсивна особистість: проблема кореляції понять / А. П. Романченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 25(1). – С. 68–70.
  4. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю. Е. Прохоров– М. : КомКнига, 2006. – 328 с.
  5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. Энциклопедия, 1969. – 607 c.
  6. Бережна М. В. Відтворення мовленнєвої характеристики персонажів (на матеріалі англомовних художніх текстів та їх перекладів українською мовою) / М. В. Бережна // Science and Education a New Dimension. Philology, V (34). – Issue: 124, 2017. – BUDAPEST, 2017. – С. 11 – 15.
  7. Галич О. А. Стів Джобс у біографічному вимірі / О. А. Галич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2015. – № 1. – С. 54-62.
  8. Isaacson W. Steve Jobs / Walter Isaacson. – NewYork, London, Toronto, Sydney, New Delhi: SIMON & SCHUSTER, 2011. – 630 p.
  9. Айзексон В. Стив Джобс / Волтер Айзексон; пер. з англійської Надійка Гербіш, Любомир Крупніцький, Олеся Кравчук та Олена Третяченко-Реннер. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2012. – 624 с.
  10. Кочеткова Т. В. Проблема изучения языковой личности носителя элитарной речевой культуры (обзор) / Т. В. Кочеткова // Вопросы стилистики. – Вып. 26. Язык и человек. – Саратов, 1996. – С. 14–24.
 • Завантажити повну версію