Баранова С. В., Трофименко А., Сугестивний матеріал як аспект стилістичної імплікації в англомовному рекламному дискурсі (на матеріалі американської телевізійної реклами)

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-02

 • Подана стаття розглядає сугестію як комунікативний фактор імплікації, що було поширено в англомовній телевізійній рекламі використанням різноманітних стилістичних засобів, а саме – тих засобів, що ототожнені з імплікаційними маркерами, які утворюють сугестивний матеріал. Робота передбачає детальний аналіз стилістичних експресивних прийомів використаних в рекламі з метою формування нових конотацій для продукту через створення прихованих, навіяних значень та конотаційних полів для продукту, що рекламується. Особлива увага приділяється присутності навіювання як вербального фактору у формуванні рекламного тексту на одному рівні з візуальною передачею сугестії. Робота націлена на подальше доведення того, що імплікація в рекламному дискурсі базується на сугестивному стилістичному матеріалі для виконання маніпулятивної функції реклами.
 • реклама, сугестія/навіювання, імплікація, стилістичні засоби, рекламний дискурс
  1. Паршин П.Б. Речевое воздействие: основные сферы и разновидности / П. Б. Паршин // Рекламный текст : лингвистика и семиотика. – М., 2000. – С. 55–75.
  2. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – [2-е изд., доп.]. – Москва, Россия, 2009 : Издательство “СмартБук”. – 651 с.
  3. Ребрій О.В. Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів / О. В. Ребрій // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 41–45.
  4. Слушаєнко В.Є. Слоган як інструмент соціальної реклами / В. Є. Слушаєнко, М. П. Сєрик // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2012. – № 3 (15). – С. 118–121.
  5. Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами): дис.. кандидата філол. наук: 10.02.04/ Олена Євгенівна Ткачук-Мірошниченко.– К., 2001.– 201 с.
  6. Зирка В.В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе: дисс. доктора филол. наук: 10.02.02 / Вера Васильевна Зирка. – Днепропетровск, 2005. – 462 с.
  7. Cook G. The Discourse of Advertising / G. Cook. – [2nd ed.]. – London and New York: Routledge, 2006. – 256 p.
  8. van Dijk T. A. News as Discourse / T. A. van Dijk. – Hillsdale, New Jersey : Erlbaum, 1998. – 210 p.
  9. Wells W. D., Moriarty S., Burnett J. Advertising: Principles and Practice (7th edition)/ William D. Wells, Sandra Moriarty, John Burnett. – New Jersey: Prentice Hall, 2005. – 624 p.
  10. Real time ad-analytics service iSpot.tv [Electronic resource] – Access mode: https://www.ispot.tv/
 • Завантажити повну версію