Баранова С. В., Близнюк А. С. Прагмастилістичні і перекладацькі особливості слоганів до англомовних фільмів

 • Стаття аналізує стилістичні засоби, які використовуються у побудові слоганів до англомовних фільмів. У наш час одним із найбільш популярних видів мистецтва є кіно. Одним із способів реклами кінопродукції є кінослоган, тобто коротка фраза, яка передає в яскравій, образній формі основну ідею рекламної кампанії певного кінофільму. Розглянуто питання впливу на адресата, що відбувається за допомогою численних мовних засобів, серед яких одне з найважливіших місць займають стилістичні засоби.
  Дослідження кінослогану зумовлене сукупністю певних факторів. По-перше, кінослоган є розповсюдженим у сучасному англомовному культурному просторі видом рекламного тексту: кінослоган є важливим елементом рекламної кампанії, йому належить помітна роль у створенні привабливого іміджу фільму. По-друге, кінослогани є носіями поширених у суспільстві ідей, цінностей, стереотипів; це обумовлює необхідність їх всебічного дослідження.
  Стилістичне оформлення кінослогану є основною складовою адекватного сприйняття його реципієнтом. При вдалому використанні різних стилістичних прийомів, досягається основна мета прагматичного аспекту слогану до фільму – зацікавити адресата, викликати закономірний інтерес до кінострічки, підштовхнути потенційного глядача до придбання квитка в кіно, диску з фільмом.
  Виокремлено стилістичні особливості слоганів до фільмів, які знаходять своє відображення у використанні таких експресивних засобів та стилістичних прийомів, як епітет, полісемія, метафора, порівняння, антитеза, лексичний повтор.
  Без стилістично маркованих мовних та мовленнєвих засобів у своїй структурі слоган до фільму не може зацікавити потенційного глядача. Саме вони створюють емоційно-експресивне оформлення кінослогану, без них слогани були б лише набором короткої інформації про фільм.
  Крім того, було виявлено, що розгляд загальнотеоретичних питань сучасної лінгвістики може здійснюватися на матеріалі слоганів до англомовних фільмів, які є невичерпним джерелом дослідження з погляду прагматики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики тощо.
 • кінослоган, реклама, епітет, метафора, антитеза, порівняння, повтор
 • 1. Имбер Дж., Тоффлер Б.-Э. Словарь маркетинговых терминов. – Изд-во: Инфра-М, 2000. – 432 с.
  2. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філ. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / В. В. Зірка. – К., 2005. – 32 с.
  3. Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: учеб. пособие для фак. журналистики вузов / Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев. – Москва : Высшая школа, 1981. – 125 с.
  4. Пирогова Ю.К. Рекламный текст: семиотика и лингвистика / Ю. К. Пирогова, П. Б. Паршин. – М. : И.д. Грабельникова, 2000. – 268 с.
  5. Кромптон А. Мастерская рекламного текста (второе издание) / А.Кромптон. – М. : Довгань, 1995. – 243 с.
  6. Лившиц Т. Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте / Т. Н. Лишвиц. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ун-та, 1999. – 213 с.
  7. Бове Кортлэнд Л., Аренс Уильям Ф. Современная реклама / Л. Бове Кортлэнд, Ф. Аренс Уильям. – Тольятти: Издательский дом «Довгань», 1995. – 704 с.
  8. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика / Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл. – Москва : Прогресс, 1989. – 630 с.
  9. Кобякова І. К. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К. Кобякова, О. Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 21–25 квітня 2008 р. – Суми : СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57–58.
  10. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация / Е. В. Медведева. – Москва : Изд-во «УРСС», 2003. – 218 с.
  11. Коваленко Є. С. Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення / Є. С. Коваленко // Лінгвістичні студії: [зб. наук. праць]. – 2009. – Вип. 19. – С. 314−319.
  12. Коваленко Н.Л. Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Коваленко Ніна Леонідівна – Дніпропетровськ, 2006. – 19 с.
  13. Чуланова Г. В. Лінгво-прагматичні особливості тексту-регулятиву в рекламно-художньому дискурсі сучасної англійської мови : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Чуланова Галина Валеріївна. – Донецьк, 2012. – 241 с.
  14. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970-1980. – Т. 2. – 10915 с.
  15. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 1. – 18077 с.
 • Завантажити повну версію