Балабін В. В. Визначення поняття «військовий переклад»

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-01

 • Поняття «військовий переклад» належить до базових одиниць категоріального апарата теорії військового перекладу, що потребують систематизування й уточнення. Існуючі визначення терміна «військовий переклад» не позбавлені явних недоліків і не розкривають повною мірою сутність цього поняття. Запропоновані автором два типи визначень для терміна/поняття військовий переклад відповідають вимогам раціональної (оптимальної) стислості та дозволяють відрізнити військовий переклад від інших понять перекладознавства
 • перекладознавство, переклад, теорія військового перекладу, військовий перекладач, термін, translation studies, translation, theory of military translation, military interpreter, term.
  1. Балабін В.В. Зміст службових функцій та завдань військового перекладача / В. В. Балабін // Філологічні трактати. –Том 10. – № 2, 2018. – С. 35–41.
  2. Балабін В.В. Визначення компетентності військового перекладача / В. В. Балабін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Випуск 1 (87), 2018. – С. 37–41.
  3. Балабін В.В. Завдання теорії військового перекладу / В. В. Балабін // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 23-24 березня 2018 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 105–107.
  4. Балабін В.В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу / В. В. Балабін // Філологічні трактати. –Том 10. – № 1, 2018. – С. 7–18.
  5. Нелюбин Л.Л. Военный перевод и его особенности // Учебник военного перевода : Англ. яз. / А. А. Дормидонтов, Л. Л. Нелюбин, А.А. Васильченко. – М. : Воениздат, 1972. – С. 13-37.
  6. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. – 5-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 320 с.
  7. Чередниченко О.І. Переклад – Культура – Ідентичність / О.І. Чередниченко. – К. : Видавець
   Заславський О. Ю., 2017. – 224 с.
  8. Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода: Немецкий язык / Г. М. Стрелковский. – М. : Воениздат, 1979. – 272 с.
  9. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980. – 237 с.
  10. Гарбовский Н.К., Мишкуров Э.Н. Военный перевод в современном мире (теоретико-методологические, лингвистические, военно-исторические и социально-политические аспекты) / Н.К. Гарбовский, Э. Н. Мишкуров // Вестник Московского университета. Серия 22 : Теория перевода. – 2010. – №. 2. – С. 16–41.
  11. Янчук С.Я. Теорія військового перекладу в Україні: стан, проблеми, перспективи / С.Я. Янчук // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 43(4). – С. 328–335.
 • Завантажити повну версію