Артеменко І. О. Типологія окремих груп лексичних одиниць із фоновою семантикою: лінгвокультурологічний аспект

  • У зв’язку зі складним та неоднозначним характером такого лінгвістичного феномену, як культурно-марковані лексичні одиниці, у лінгвокультурології та суміжних дисциплінах не існує чіткого та однозначного підходу до способів їх класифікації. Дана проблема потребує узагальнення, систематизації та доповнення з огляду на необхідність розробки принципів диференціації лексичних одиниць з фоновою семантикою, що раніше не досліджувались. На новітньому мовному матеріалі з урахуванням існуючих підходів до способів класифікації культуронімів у статті здійснюється спроба диференціації культурно-маркованих лексем окремої категорії, що вміщує зразки “внутрішньокультурної” специфічної лексики американського варіанту англійської мови. У результаті проведеного дослідження лексичні одиниці, що слугують вербалізаторами діяльності північноамериканських fraternities та sororities в англійській мові США, було класифіковано за сімома принципами у межах поліструктурального підходу.
  • фонова семантика, способи класифікації, культуроніми, “внутрішньокультурна” специфічна лексика, поліструктуральний підхід, фоновая семантика, способы классификации, культуронимы, “внутрикультурная” специфическая лексика, полиструктуральный подход, background semantics, ways of classification, cultural onyms, specific lexis of inner culture, polystructural approach
  • Завантажити повну версію