Анохіна Т. О. Корпусний лакунікон англійської мови: лексикографічний аналіз

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-01 

 • У статті верифікуються базові одиниці корпусного англомовного лакунікону та його
  димензіональна параметризація на матеріалі лексикографічних джерел. Мета роботи полягає
  у визначенні базових метазнаків підсистеми корпусного лакунікону. Метазнаки спрацьовують
  у модусах мовно-семіотичної, мовленнєво-комунікативної та когнітивно-синергетичної
  ендозон. Базовими лемами останніх є англ. absence, lack, denial, negation, nothing, які
  об’єктивуються на матеріалі лексикографічного аналізу. Димензіональне вимірювання
  корпусного лакунікону верифікується природою досліджуваного об’єкта – його семантичним
  наповненням та залежністю від конситуації. Результати дослідження свідчать про певні
  розходження у семантичному статусі лем, що залежить від діалектального представлення
  (американського та британського) варіантів словника. Метазнаки лакунарності
  післясекондарного утворення відкриті подальшим словотворчим процесам. Перспективною
  вважаємо роботу по самоорганізації, самоконтролю лакунарності та по конструюванню
  корпусної бібліотеки лакунології. Ілюстрований матеріал подається у вербальному режимі.
 • корпусний лакунікон, лексикографія, метазнаки, absence, lack, denial,
  nothing, negation.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-01
  1. Анохіна Т.О. Лакуни питальних речень vs теорія мовленнєвих актів / Т. О. Анохіна   // Філологічні трактати.  – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 7–12.
  2. Бережан С.Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц. – Кишинев : Штиинца, –
   372 с.
  3. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / пер. с англ. А.Д. Шмелева. – М. : ЯСК, 2001. – 272 с.
  4. Приходько А.Н. Языковое картинирование мира в паттерне «концептосфера – концептополе – концептосистема» // Нова філологія. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – № 1 (21). – С. 94 – 104.
  5. Шевченко І.С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. – Харків : Константа, 2005. – С. 21–28.
  6. Longman Dictionary of English Language and Culture / Pearson education Limited, 2005. – 1617 p.
  7. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / The United States of America: Lexicon Publications, INC, 1993. – 1149 p.
  8. Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English / ed. A. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. – London : Oxford University Press, 1958. – 1527 p.
 • Завантажити повну версію